Opex là gì? Capex là gì? Phân biệt Opex và Capex

06/05/2019

CAPEX viết tắt của Capital Expenditure nghĩa là chi phí đầu tư. Opex viết tắt của Operating Expenditure nghĩa là chi phí hoạt động

opex là gì, capex là gì

Opex là gì? Capex là gì? Phân biệt Opex và Capex

CAPEX viết tắt của Capital Expenditure hay Capital Expense. Capex nghĩa là chi phí đầu tư, chi phí vốn hay chi phí tài sản cố định, là số tiền công ty dành để mua, duy trì, hoặc cải thiện tài sản cố định như xe cộ, nhà cửa, đất đai, thiết bị. 

Capex được coi là chi phí đầu tư khi tài sản được mua mới hoặc chi phí được sử dụng để kéo dài, gia tăng năng lực sản xuất của một tài sản hiện có, chẳng hạn như sửa chữa thiết bị.

Opex viết tắt của Operating expenditure (hoặc operating expense, operating expenditure, operational expense, operational expenditure). Opex là chi phí hoạt động hay chi phí liên tục để vận hành một sản phẩm, doanh nghiệp hoặc hệ thống. 

Ví dụ, việc mua một máy photocopy, chi phí trang bị máy photocopy đại diện cho capex, và chi phí giấy, mực, điện và bảo trì hàng năm đại diện cho opex.

Trong doanh nghiệp, opex cũng có thể bao gồm chi phí cho công nhân và chi phí cơ sở như tiền thuê nhà và các tiện ích.